NORD-NORGE | Annonseinnhold

Naturen i høysetet når LNS bygger ny vei over Kvænangsfjellet

I alle oppdrag LNS leder, er det et fokus som trumfer alt annet – å verne om mennesker og natur. Det gjelder så definitivt også under veibyggingen på det vakre og værharde Kvænangsfjellet.

– Vår viktigste jobb er alltid å sikre at alle kommer hjem like hel etter endt arbeidsdag. Dernest handler det om å beskytte natur og miljø på en best mulig måte, sier HMS-leder Lisa Bjørvik.

Sammen med Nye Veier som er oppdragsgiver for ny vei over Kvænangsfjellet setter LNS strenge krav til HMS og ytre miljø.

Folk og natur står sentralt når LNS bygger ny sikker vei over Kvænangsfjellet. På bildet f.venstre: Henning Isak Furnes, HMS-leder Lisa Bjørvik og leder for ytre miljø Maja Bernhoff Johansen. Foto: Claus Jerstad

Etterlengtet prosjekt

Samferdselsdepartementet tilførte i juni 2019 strekningen E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark til Nye Veier.

HMS-leder Lisa Bjørvik hos LNS forteller at prosjektet med ferdselsåren over Kvænangsfjellet blant annet omfatter to tunneler som skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid. En veistrekning som var stengt 80 ganger sist vinter, og hvor omkjøringen via Finland representerer en omvei på hele 70 mil. 

LNS er godt igang med byggingen av den nye veien over Kvænangsfjellet som vil sikre en trygg vei også vinterstid. Foto: Claus Jerstad

– Dette er en etterlengtet oppgradering og vi opplever det svært meningsfylt å få lov til å lede et så viktig infrastrukturprosjekt i nord, sier Bjørvik som forteller om et omfattende HMS-arbeid både før og under prosjektet.

Bryter ned for å se det store bildet

I store komplekse prosjekter hvor naturkreftene kan være massive gjelder det å ha detaljene på plass.

De ansatte hos LNS tar miljø og sikkerhet på største alvor. På bildet: SKIFT1 – Kenneth Asplund Aalmen, Henning Isak Furnes, Geir Tore Engvoll, Tore Gunnar Gundersen og Rudi Dreyer. Foto: Claus Jerstad

– I dette prosjektet som ellers har det handlet om å bryte ned arbeidet i små deler, for så å sette inn tiltak som gjør at jobben i sin helhet ikke blir farlig for våre folk.

HMS-leder Lisa Bjørvik

Et eksempel har vært viktigheten av å utarbeide detaljerte evakueringsplaner for våre ansatte, da området er svært rasutsatt, forklarer Bjørvik.

Store dimensjoner og sterke naturkrefter som må taes hensyn til når ny vei over Kvænangsfjellet skal bygges. Foto: Claus Jerstad

Lisa beskriver HMS-arbeidet deres som en kontinuerlig prosess da det alltid er ulike risikobilder for de ulike prosjektene. Det hjelper ikke hvor nøye du var i forrige prosjekt, og hvor feilfritt det gikk da.

Før noen får starte sitt arbeid må de ha en HMS – gjennomgang slik at alle har en felles forståelse for de regler som gjelder på anlegget.

LNS bruker mye tid på å sikre at alle kjenner godt til HMS-planen. Foto: Claus Jerstad

Alle må kjenne til HMS-planen og ha de nødvendige lisensene og sertifiseringene. Det nytter ikke at det er godt dokumentert høyere opp i systemet, beskriver hun.

Fokus på alle

HMS- fokuset er dog ikke bare rettet mot de som jobber på anlegget. Det er like viktig å ivareta 3. part.

Når trafikken går tett innpå anleggsområdet må det taes hensyn til og legges til rette for både bilister, syklister og gående. Foto: Claus Jerstad

– Vi skal sørge for å legge til rette for syklister, bilister, gående og reinsdyr som ferdes i området slik at det er trygt også for dem. Derfor er det blant annet viktig at vi følger skilting og de fartsgrensene som gjelder.

BAS Tore Gunnar Gundersen hos LNS sørger blant annet for at det ikke legges unødvendige hindringer i veien for de som ferdes i området. Foto: Claus Jerstad

Minimere ytre påvirkning

Ved siden av HMS, er fokus på ytre miljø høyt prioritert når LNS leder prosjektene. På det vakre Kvænangsfjellet er det mye å ta hensyn til.

– Miljøkravene setter ikke bare fokus på direkte klimagassutslipp, men også andre hensyn til de ytre omgivelsene som er rundt anleggsområdet.

Vannmiljø og drikkevann er et av de mange viktige miljøhensynene som må taes i et prosjekt som innebærer naturinngrep. På bildet ytre miljøleder hos LNS Maja Bernhoff Johansen. Foto: Claus Jerstad

Kravene dekker mange viktige miljøhensyn som forurensning av jord, vannmiljø, drikkevann, landskapsbilde, kulturminner, energiforbruk og avfallshåndtering, forteller ytre miljøleder Maja Bernhoff Johansen.

– Målet for LNS er ikke bare å skape en trygg og forutsigbar ferdselsåre over Kvænangsfjellet, men også å gjennomføre arbeidet med minimal belastning på naturen rundt, samt minimere påvirkningen for reindriftsnæringen, legger hun til.

Det er en klar målsetting for Maja Bernhoff Johansen og LNS at prosjektene innebærer minimal belastning på naturen rundt. Foto: Claus Jerstad

Johansen forteller at prosjektet berører flere bekker og vassdrag, og at de derfor har utarbeidet et overvåkningsprogram for kartlegging av disse vassdragene rundt anleggsvirksomheten.

– Dette innebærer blant annet fysisk, kjemisk og biologisk prøvetaking i alle berørte vannforekomster, forklarer Johansen og legger til at alt av tunnelvann i tillegg skal renses, og slam samles i konteinere. 

LNS har utarbeidet et overvåkningsprogram for kartlegging av vassdragene rundt anleggsvirksomheten. Foto: Maja Bernhoff Johansen

95 % sortering

Et annet område som har fått stor oppmerksomhet både internt og eksternt er de enorme kravene til avfallsgjenvinning som er lagt til grunn i prosjektet. Hele 95 prosent av avfallet skal sorteres, noe som er langt over tidligere krav og standarder.

– Helt på sin plass, mener Johansen som ønsker de nye kravene velkommen.

Maja Bernhoff Johansen ønsker nye strengere krav til sortering og gjennvinning hjertelig velkommen.

– Vi er en del av en satt bransje og trenger å tenke nytt. Vi kan ikke ha de gamle holdningene til avfall for å få til det som kreves. Folk trenger å få mer tillit til anleggsbransjen og da må vi vise at vi er endringsvillig og kan møte nye krav med nye løsninger.

Maja Bernhoff Johansen

Hun viser til en rapport utarbeidet av Asplan Viak som forteller at anleggsvirksomhet utgjør omtrent 15 prosent av klimagassutslippene i Norge.

Anleggsvirksomhet utgjør omtrent 15 prosent av klimagassutslippene i Norge noe LNS ønsker å bidra til å gjøre noe med. Foto: Claus Jerstad

– Sektoren står for de største utslippene i offentlige anskaffelser, og det er derfor kjempeviktig at miljøkrav blir inkludert i anskaffelsene for å redusere klima- og miljøbelastningen fra anleggsarbeid, mener Johansen.  

Seriøst og personlig

Maja Bernhoff Johansen beskriver Kvænangsfjellet som et fantastisk vakkert naturområde med mange naturverdier.

Området er fullt av kulturhistorie og er et viktig friluftsområde for mange, meg selv inkludert.

Maja Bernhoff Johansen
Når LNS er ferdig med byggingen av ny vei over Kvænangsfjellet skal det ha medført minst mulig påvirkning på naturen rundt. Foto: Claus Jerstad

Både hun og Bjørvik er glade for at fokuset på HMS og ytre miljø har fått en så viktig posisjon i alle dagens prosjekter. 

– Når vi klarer å gjennomføre arbeidet samtidig som vi sikrer våre ansatte og hegner om naturen, er vi der vi skal være. Da skaper vi sikre veier samtidig som vi tar vare på naturen, avslutter Johansen hos LNS.

Denne saken er produsert av Næring i Nord i tett samarbeid med, og på oppdrag av omtalt aktør i saken. Næring i Nord er en kommersiell aktør som profilerer og markedsfører nordnorske bedrifter. Ønsker dere å bli profilert på Nordfra.no, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på telefon 977 89 477, post@nin.no eller les mer her!
Annonsørinnhold Leonhard Nilsen og Sønner


LNS er både anleggsentreprenør, gruveentreprenør og gruveeier. Dette betyr at vi kombinerer det beste fra både anleggsbransjen og gruveindustrien i våre prosjekter.

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.