VESTERÅLEN | Annonseinnhold

Kåringen Næringsområde

Veldig mye mer gods bør over fra vei til sjø, og Kåringen Næringsområde kan bli et knutepunkt for dette, mener det lokale næringsselskapet. 

Eierne av Kåringen Næringsselskap AS er Ole Nilsen, Bjarte Juliussen, Kveldulf Schjerven og Einar Kanstad. De er alle bosatt i Lødingen og bygger på lange og varierte erfaringer bla. fra egne bedrifter.                      

 – Vår hensikt med dette er å tilrettelegge for nye virksomheter, sier de.  

Regulert område er 370 da, hvorav et landareal på inntil 200 da og strandlinje på 850 meter. Det er også inngått avtale om forkjøpsrett på tilstøtende arealer med inntil 2800 da.  

Kåringen næringsområde skal tilrettelegges for bedrifter med krav til større arealer, havnebehov og virksomheter som retter seg mot gjennomgangstrafikk, distribusjon, handel og service mot vei og sjø. Et område er regulert til akvakultur landanlegg. 

Her møtes Vestfjorden, Ofotfjorden, Tysfjorden og Tjeldsundet.

Vi har møtt på mange utfordringer og det hele har tatt lang tid, men nå har vi endelig fått frem et håndfast og vel dokumentert prosjekt som er klarert for videre utbygging. 

I neste fase ser vi frem til å jobbe med markedssiden, investering/samarbeidspartnere/eierskap

Optimalt grønt knutepunkt  

Kravet om grønn transport og optimal logistikk blir stadig tydeligere. Mer transport skal over fra vei til sjø og jernbane – grønn transport! Her stilles det krav til oppdatert infrastruktur både for sjø- og landtransport. Det gjelder spesielt for «jernbaneløse» strøk nord for Fauske/Bodø.  

Området Kåringen, sett fra lufta.

Om 1 – 2 år settes spaden i jorda for prosjektet Hålogalandsvegen på hele 8,6 milliarder kroner. Det vil gi svært positive ringvirkninger for oss i Kåringen og strekningen for øvrig.  

Kåringen ligger like ved skipsleia for nord/sørgående trafikk gjennom Tjeldsundet. Sjøtrafikken øst/vest Narvik/Lofoten krysser like ved, og Lofotens fastlandsforbindelse munner ut i Kåringen. En fremtidig kopling mellom Narvik Havn og Kåringen vil forlenge Ofotbanens grønne profil langs kysten og representere en ny og viktig infrastruktur for storregionen.  

Nordlandsbanen og Bodø havn, samt nærskipsfarten, vil også kunne oppnå gode distribusjonsmuligheter gjennom Kåringen.

Logistikken er optimal. Her er ingen «gamle miljøsynder» eller arealkonkurranse som man ser i mange havneområder i dag. Utbyggingen kan legges opp etter fremtidens krav.                                          

Kåringen ligger midt i Hålogaland med landsdelens tetteste befolkning rundt. Ca 120 000 personer er bosatt i det naturlige nedslagsfeltet. 

Kåringen ligger midt mellom fem regioner.

Varetansport – Teknologisk utvikling 

Utviklingen går i retning av større, miljøvennlige fartøyer med seilingsmønster nord/sør, langs korteste lei, mellom et fåtall knutepunkthavner. Det bidrar til hurtigere befordring med bedre regularitet, trygghet og transportøkonomi. Fra næringsselskapet påpekes det at en båt kan bringe med seg tilsvarende last som 150 vogntog.  

Sjøveien gjennom landsdelens tettest befolkede område.

– For veitrafikken ser man imidlertid en beklagelig utvikling i antall ulykker. I 2018 var ifølge NRK ca 1000 vogntog involvert i kollisjoner med bilister i Norge. De utenlandske tungtransportsjåførene hadde skylden i 80 prosent av tilfellene. En vesentlig del av lasten består av ferske fiskeprodukter som krever hurtig befordring for å opprettholde kvaliteten til markedet. 

Forskningen viser at emballering i beskyttende atmosfære og «superkjøling» bevarer kvaliteten betydelig lengere enn tradisjonell ising/kjøling – opp mot 3 uker. Dette gir store muligheter for øket sjøtransport av betydelige kvantum sørover. Det gir bedre transportbalanse, driftsøkonomi og avlasting for veisystemet, påpekes det fra Kåringen næringsselskap.  

FAKTA OM PROSJEKTET: 

Eier: Kåringen næringsselskap AS 
Nettside: Karingen.no 
Regulert område: 370 dekar – forkjøpsrett naboarealer 
Strandlinje: 850 meter 
Befolkning: Midtre Hålogaland, ca 120.000 
Lødingen kommune: 2077 

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.