BioMar. Foto: Kristina R. Johnsen

Stor optimisme i Vesterålen

De senere år har Vesterålen vært preget av høy aktivitet i næringslivet, noe som har gitt mye optimisme i regionen. Den store aktiviteten har gitt fulle ordrebøker innen bygg- og anlegg. Store offentlige og private prosjekter har blitt gjennomført, og flere er under utvikling.

Skrevet av Johnny Karlsen

Jeg vil her nevne noen av disse:

 • Risøyhamn skole
 • Jamgaard – nytt fiskebruk
 • Andøya rakettskytefelt – utbygging (pågående)
 • Veien Kvalsaukan bro – Maurnes
 • Holmøy sitt anlegg i Holmen
 • Vindpark på Åndstablåheia
 • Handelsparken, Sortland (kjøpesenter)
 • Ny Brannstasjon på Sortland – overlevering til våren
 • Vesteraalens sitt nye produksjonsanlegg på Sortland
 • Coop ekstra sin nye butikk på Sortland
 • Utbyggingen i Myre Havn, herunder Primex sitt anlegg
 • Brannstasjon på Myre
 • Nordlaks sine utbygginger de siste årene på Børøya
 • Nytt administrasjonsbygg til Egil Kristoffersen & Sønner AS i Bø
 • Et betydelig antall leilighetskomplekser i hhv Hadsel, Sortland og Øksnes

At de som mottar fisk på land ser lyst på fremtiden bekreftes av at flere av anleggene i Vesterålen har
kjøpt anlegg i Finnmark

Johnny Karlsen

Fiskeri

Johnny Karlsen

Gode priser og godt marked på hvitfisksiden har også bidratt til optimisme på den siden, og et ikke
ubetydelig antall nye båter er bygd eller er under bygging/planlegging både i Bø, Øksnes og Andøy. Den siste som det nå strekkes kjøl på er nye «Ole Elvan» , en båt på 14,99 meter som bygges av Blokken skibsverft AS.

At de som mottar fisk på land ser lyst på fremtiden bekreftes av at flere av anleggene i Vesterålen har
kjøpt anlegg i Finnmark, nå sist G.Klo AS. At Jamgaard valgte å bygge nytt anlegg på Andenes tilsier at de ser optimistisk på fremtiden i næringen. Selvsagt vil hvitfisknæringen som før få sesongvariasjoner hvor prisen på fisk til fiskerne ikke alltid samsvarer med det som er mulig å ta ut i markedet.

På oppdrettssiden har man gjennom flere år hatt gode priser og har utnyttet det til å få veldig gode
og topp moderne anlegg både på sjø- og landsiden. Det er investert flere hundre millioner av
oppdrettsselskapene både i Vesterålen, men også utenfor Vesterålen som Nordlaks sin satsing på
Hamarøy. I tillegg er det brukt mye ressurser på utviklingssiden hos flere av oppdrettsselskapene i
Vesterålen.

Men, det stopper ikke der.

Bygg og anlegg

Dersom man ser på det som er påbegynt eller under planlegging vil aktiviteten inne bygg og anlegg forbli stor også de kommende årene, jeg nevner her noen prosjekter:

 • XL-bygg sin store utvidelse av butikken
 • Nordlaks sin havfarm (under bygging)
 • Ny brannstasjon i Øksnes
 • Ny skole i Lødingen
 • Hålogalandsveien
 • Utbyggingen til Reno-Vest
 • Nytt område for rakettutskytning på Andøya
 • Tømmerkai i Risøyhamn
 • Syke- og aldersheim på Åse
 • Videreføring av veien fra Maurnes til Risøyhamn
 • Nytt havneavsnitt i Holmen
 • Havneutbyggingen på Andenes
 • Utbygging på Evenes kan også trekkes inn her – bedrifter fra Vesterålen er prekvalifisert for å delta her
 • Utvidelse/forlengelse av Stokmarknes flyplass?
 • Hotellplaner på Sortland og Stokmarknes

Også inne turismen ser vi en økning av de som velger Vesterålen som en del av sine ferieopplevelser.

Johnny Karlsen

Denne aktiviteten tvinger frem mer aktivitet på infrastruktursiden, blant annen en god veiløsning gjennom Sortland. Også interntrafikken i Vesterålen krever en avklaring og kan gi store investeringer i løpet av overskuelig fremtid.

Turisme

Også inne turismen ser vi en økning blant de som velger Vesterålen som en del av sine ferieopplevelser. Turistsesongen starter allerede i januar, og den varer til mars, da primært med hvalsafari og nordlys som trekkplaster. Deretter kommer den vanlige sommersesongen hvor vi også ser en markant økning.

Flere legger nå til rette for å ta mot turistene og gi dem gode opplevelser, dette skyldes den optimismen som råder gjennom at man ser at det nytter å jobbe i markedet og bygge stein for stein og tilpasse tilbudet til det som etterspørres og hva vi har å tilby. Særlig Andøya har vært dyktige innenfor vinterturismen.

Aktiviteten på bygg- og anlegg siden, fiskeri (både på hvitfisk og havbruk) og turistnæringen gir ringvirkninger for de som tilbyr varer og tjenester slik at også handelsnæringen og annen service høster sin del av dette. Dette ser vi blant annet på at de store kjedene som bl.a. Coop Ekstra, Europris, Biltema, Clas Ohlson m.fl.etablerer seg flere steder i Vesterålen.

I Hadsel og Sortland kommune er det en utfordring å klargjøre nye næringsareal ift det behovet som man har.

Men alt er jo ikke rosenrødt i Vesterålen, blant annet viser Indeks Nordland 2018 at man har utfordringer av forskjellig art i Vesterålen, som nedgang i nyetableringer (dette kan man lese mer om i Indeks Nordland 2018). Jeg vil her særlig peke på de demografiske utfordringer som både Indeks Nordland og Konjunkturbarometeret over tid har pekt på som utfordrende.

Vi får en stadig høyere snittalder i befolkningen i Vesterålen, det skaper utfordringer ift rekruttering av medarbeidere til bedriftene på generell basis. Det er bare Sortland av vesterålkommunne som kan vise til fødselsoverskudd. Vi mangler for mange i alderen 25 – 45 år og andelen over 65 år øker sterkt.

God infrastruktur i Vesterålen og da særlig et
godt veinett vil gjøre det enklere å se Vesterålen som en bo, utdannings- og arbeidsregion
– en «veipakke Vesterålen» løser dette.

Johnny Karlsen

Behov for fagfolk

Med så høy aktivitet trenges det påfyll av fagarbeidere og folk med høyere utdanning (ingeniører o.l.), dette er en utfordring for bedriftene. Konkurransen om de beste hender og hoder er global. Det vil i fremtiden bli en utfordring å rekruttere og beholde gode folk. Her må kommunene og næringslivet ta grep og sammen skape et samfunn som er så attraktivt at folk vil komme for å bo og arbeide i Vesterålen.

Gode tilbud på videreutdanning både på videregående nivå, men også på høyskole- og universitetsnivå vil bli viktig i fremtiden.

Enkel tilgang på gode flytilbud må også være på plass. God infrastruktur i Vesterålen og da særlig et godt veinett vil gjøre det enklere å se Vesterålen som en bo- og arbeidsregion (og utdanningsregion) – en «veipakke Vesterålen» løser dette. Samhandlingen både næringslivet mellom og kommunene mellom vil få et løft med en veipakke Vesterålen.

Men uansett om alt dette er på plass så er det de interesante jobbene som vil bli mest avgjørende for utviklingen i Vesterålen – det er tross alt det de fleste ser etter når de skal bosette seg i Vesterålen. Skal de bli her må man ta vare på folkene som bor her og få alle til å se at vi har et velfungerende samfunn bygd for fremtiden.

Den høye aktiviteten vi har hatt over tid de siste 2-3 år og det man kan se av aktivitet i regionen de neste 1-3 årene bidrar til at man generelt ser positivt på fremtiden. Bedriftenes investeringslyst er større enn på lenge, og turistnæringen ser ut til å jobbe bedre sammen, og legger til rette for en god utvikling fremover.

Hvis vi nå får tak og beholder de beste hender og hoder både i næringslivet og i det offentlige vil Vesterålen fortsatt gå en positiv fremtid i møte. Dette kommer ikke gratis, men vil koste godt, hardt og målrettet arbeide av alle for at vi skal lykkes. Regionen har tidligere vist at vi kan hvis vil og at vi greier å dra sammen. Da blir Vesterålen en region full av muligheter for alle som vil.

Sortland, 15. januar 2019
Johnny Karlsen

Les og del innhold om mat, natur, folk og næringsliv i Nord-Norge.